do kasy Do darmowej wysyłki brakuje 492,00 zł. suma: 0,00 zł wartość netto: 0,00 zł
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego TERLECKI, www.sklep.terlecki.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe TERLECKI Spółka Jawna z siedzibą w Częstochowie ul. Ikara 44, 42-221 Częstochowa, NIP: 5730302288, REGON: 150515854

2. Ilekroć mowa jest o:

- należy to rozumieć następująco:

 1. Cena - cena netto każdego z Produktów, umieszczona w Sklepie, ceny nie uwzględniają kosztów transportu;

 2. K.C. - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93);

 3. Klient - osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepis szczególny przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu, w szczególności dokonująca zakupów;

 4. Konto - założona przez Klienta i wyodrębniona część Sklepu, poprzedzona rejestracją dokonaną w celu złożenia Zamówienia

 5. Koszyk - funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, umożliwiająca Klientowi wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości Produktów, adresu dostawy, sposobu dostawy, formy płatności itp.;

 6. Bezpośredni Odbiór Zamówienia - to odbiór Produktów zamówionych w Sklepie w siedzibie Producenta;

 7. Produkt / Produkty – wyroby gotowe, towary oraz usługi prezentowane w Sklepie, które po złożeniu oferty przez Klienta mogą być przeznaczone do sprzedaży;

 8. Sklep - sklep internetowy TERLECKI prowadzony przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe TERLECKI Spółka Jawna z siedzibą w Częstochowie ul. Ikara 44, 42-221 Częstochowa;

 9. PPH Terlecki - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe TERLECKI Spółka Jawna z siedzibą w Częstochowie ul. Ikara 44, 42-221 Częstochowa prowadzące Sklep;

 10. Producent - PPH TERLECKI;

 11. Termin Realizacji Zamówienia - termin, w którym objęte zamówieniem Produkty zostaną dostarczone do Klienta;

 12. Zamówienie - zamówienie minimum jednego Produktu, złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z Regulaminem;

3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów K.C.

4. PPH TERLECKI zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w cenach Produktów. Uprawnienie to nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przez Klientów przed dokonaniem zmiany w cenach Produktów.

5. FORMY PŁATNOŚCI - PPH Terlecki jako formy płatności dopuszcza przelew, płatność gotówką, płatność elektroniczną lub kartą płatniczą obsługiwaną przez Tpay.

 

§ 2

ZASADY REJESTRACJI I KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Korzystanie ze Sklepu: aby móc skorzystać ze Sklepu należy:

 1. posiadać dostęp do sieci Internet;

 2. posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

 3. zaakceptować Regulamin, w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych

2. W Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików Cookies. Zasady i tryb ich wykorzystywania reguluje Polityka Cookies dostępna na stronie internetowej Sklepu.

3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, prawidłowe funkcjonowanie elementów technicznych, funkcjonowanie oprogramowania Sklepu, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym między innymi do rozsyłania spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga posiadania Konta.

5. Zamówienie mogą złożyć Klienci:

 1. zarejestrowani, posiadający Konto w Sklepie;

 2. niezarejestrowani, nieposiadający Konta w Sklepie – poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta

6. W celu założenia Konta w Sklepie należy:

 1. wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się na stronie internetowej Sklepu. Klient zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym w szczególności do podania niezbędnych danych

 2. poprzez rejestrację Klient zawiera z PPH TERLECKI umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez PPH TERLECKI Konta Klienta w Sklepie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 

 3. aktywacja Konta nastąpi po weryfikacji numeru NIP Klienta podanego podczas rejestracji. Rejestracja jest jednorazowa, każde kolejne wejście na Konto odbywa się przy wykorzystaniu loginu w postaci adresu mailowego oraz hasła ustalonego podczas procesu rejestracji Konta w Sklepie.

7. Rejestracja i korzystanie ze Sklepu są nieodpłatne.

8. Utworzone przez Klienta Konto w Sklepie prowadzone jest przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z posiadania Konta i żądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

9. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Dyspozycja usunięcia Konta jest realizowana po potwierdzeniu, że osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem Konta. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z PPH TERLECKI o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta w Sklepie.

10. PPH TERLECKI może zablokować Konto Klienta w szczególności, w następujących przypadkach:

 1. naruszanie przez Klienta postanowień Regulaminu

 2. nieopłaceniu przez Klienta Zamówienia

 3. świadomego nieodebrania Zamówienia przez Klienta, w szczególności w formie za pobraniem

11. Klient informowany jest o zablokowaniu Konta drogą elektroniczną, na wskazany adres mailowy podczas rejestracji. Zablokowanie Konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. W przypadku blokady Konta, PPH TERLECKI zastrzega możliwość anulowania złożonych i nieopłaconych Zamówień. Zamówienia, które zostały opłacone do czasu blokady, zostaną zrealizowane.

§ 3

WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie można składać przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Celem złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się na Konto Klienta w Sklepie

 2. dodać wybrane Produkty do Koszyka, poprzez kliknięcie przycisku „Do Koszyka”;

 3. potwierdzić złożone Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”

 4. wybrać sposób dostawy Zamówienia;

 5. w przypadku zamówień z dostawą pod wskazany adres, należy wpisać dane odbiorcy oraz adres, pod który ma nastąpić doręczenie Zamówienia jeżeli jest inne niż podane podczas rejestracji

 6. wybrać formę płatności za Zamówienie;

 7. zaakceptować Regulamin

 8. przejść do „Podsumowania” i potwierdzić zakup

3. Terminy Realizacji Zamówienia są wskazane w opisie przy każdym z Produktów w Sklepie.

4. Złożenie i potwierdzenie Zamówienia/Zakupu przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionych Produktów.

5. PPH TERLECKI zastrzega możliwość potwierdzenia zamówienia. Brak potwierdzenia w przeciągu 3 dni oznacza anulowanie Zamówienia i brak jego realizacji.

§ 4

SPOSOBY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

1. Klient może wybrać jedną z form dostawy Zamówienia:

 1. odbiór Zamówienia pod adresem wskazanym w Zamówieniu w formie przesyłki za pośrednictwem Kuriera;

 2. odbiór Zamówienia w siedzibie Producenta

2. Koszty Realizacji Zamówienia, które oprócz ceny za każdy z Produktów ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

3. W przypadku wyboru odbioru Zamówienia w siedzibie Producenta, towar należy odebrać w przeciągu 7 dni od złożenia i opłacenia Zamówienia. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, o czym decyduje PPH TERLECKI.

4. Płatności za Zamówienia mogą być dokonywane poprzez formy wskazane podczas składania Zamówienia.

5. Płatności obsługiwane są przez Tpay. Tpay to pełne bezpieczeństwo płatności w internecie oraz gwarancja szybkich zakupów online. Posiada rozszerzona licencję Komisji Nadzoru Finansowego, co gwarantuje bezpieczeństwo transakcji. 

§ 5

WYSTAWIANIE I DORĘCZANIE FAKTUR

1. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez PPH TERLCEKI faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów również w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail. Wersja papierowa nie będzie dostarczana, chyba że Klient wpisze takie żądania w uwagach do Zamówienia.

§ 6

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. W Sklepie są dostępne informacje na temat dostępności każdego z Produktów oraz o liczbie dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie do Klienta. Liczba dni to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania Produktów objętych Zamówieniem bezpośrednio do Klienta (za pośrednictwem Kuriera) lub odbioru bezpośrednio u Producenta.

2. Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania zamówionych Produktów.

§ 9

REKLAMACJE

1. PPH TERLECKI jako Producent jest gwarantem jakości produktu jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami K.C., które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

2. PPH TERLECKI w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien dostarczyć zgłoszenie reklamacyjne oraz przedstawić swoje żądanie wraz dowodem zakupu tych Produktów oraz udokumentowaniem wskazanych wad.

4. PPH Terlecki nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku transportu przez Kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w transporcie przez Klienta, obowiązany jest on do spisania protokołu uszkodzeń z Kurierem pod rygorem nierozpatrzenia reklamacji.

5. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dane podmiotu składającego reklamację jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

6. PPH TERLECKI rozstrzyga reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz żądaniami Klienta o ile jest to możliwe. PPH TERLECKI zastrzega możliwość w pierwszej kolejności do wymiany produktu na wolny od wad lub usunięciu wad powstałych. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu wadliwego na Produkt wolny od wad, usunięcia wady Produktu lub w sytuacji gdy Produkt był już naprawiany lub wymieniany, PPH TERLECKI dokona zwrotu środków pieniężnych Klientowi poprzez przelew bankowy realizowany na konto bankowe Klienta wskazane w odrębnej korespondencji zgodnie z z obowiązującymi przepisami prawa.

7. PPH TERLECKI nie dopuszcza zwrotu produktów z innych przyczyn niż powstałe w wyniku reklamacji. 

§ 10

DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez PSO jako administratora danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) w związku z łączącymi lub mogącymi łączyć PSO z Klientem relacjami handlowymi, w tym zakupami dokonywanymi w Sklepie, obsłudze Konta, obsłudze reklamacji.

2. Administratorem danych osobowych Klienta jest PPH TERLECKI.

3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości Klient może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu bądź mailowo na adres podany w Sklepie

4. Dane osobowe Klienta są wykorzystywane w celu podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem umowy, a później ewentualnie w celu wykonania umowy i w tym zakresie:

 1. dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem umowy, a w razie zawarcia umowy w celu wykonywania umowy zawartej pomiędzy PPH TERLECKI a Klientem;

 2. odbiorcami podanych przez Klienta danych osobowych są dostawcy innych towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów, banki, kontrahenci PPH TERLECKI oraz podmioty, którym PPH TERLECKI powierzyło przetwarzanie danych osobowych Klienta (m.in. jednostki audytu zewnętrznego), podmioty powiązane kapitałowo oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe;

 3. dane osobowe Klienta będą przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do negocjacji i realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (m.in. podatkowego) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 5. dane osobowe Klienta mogą być poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jednakże przetwarzanie to nie będzie prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającej, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO. Oznacza to, że dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostosowania naszych materiałów marketingowych, tak aby dostarczać Klientowi informacje zgodne z jego zainteresowaniami;

 6. podanie danych osobowych przez Klienta stanowi warunek zawarcia umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy;

 7. podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a więc przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

5. Dane osobowe Klienta są wykorzystywane w celu wykonywania nałożonych na PPH TERLECKI obowiązków podatkowych po ewentualnym zawarciu umowy.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin podlega przepisom powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej i jest z nimi zgodny.

2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy PPH TERLECKI, a Klientami będą rozpatrywane na zasadzie ugody.

3. W przypadku braku zawarcia ugody spory, o których mowa w pkt. 2 będą rozpatrywane przez właściwy Sąd.

4. PPH TERLECKI zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie.

5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl